Item details

H.M. Smyth Printing Company (Saint Paul, Minn.)