Minnesota Historical Society M-Flame Logo

Name Wahpeton Sioux Tribe Women, flag